امور کنسولی

ترک تابعیت ایران

ماده 988 قانون مدنی :

 

اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

 1.  به سن 25 سال تمام رسیده باشند .
 2. هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد .
 3. قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقولی که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد .
 4. خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف :
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی 
می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحهامر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد .


تبصره ب:
هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند . کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مهجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند .

 مدارک لازم

 1. تکمیل، امضاء و ارایه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط متقاضی
 2. تکمیل، امضاء و ارایه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی
 3. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی توسط متقاضی
 4. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی توسط همسر متقاضی
 5. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضیان ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط متقاضی
 6. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضیان ترک تابعیت دولت  جمهوری اسلامی ایران توسط همسر متقاضی
 7.  15قطعه عکس 4*6 تمام رخ (با حجاب، جدید و یکنواخت) متقاضی همراه با نگاتیو
 8.  8 قطعه عکس 4*6 نیم رخ (با حجاب، جدید و یکنواخت) متقاضی همراه با نگاتیو
 9.  15 قطعه عکس 9*6 (باحجاب، جدید و یکنواخت) دسته جمعی همسر و فرزندانی که از تابعیت ایران خارج می شوند همراه با نگاتیو
 10.  اصل شناسنامه متقاضی، همسر و فرزندان (کمتر از 25 سال سن) و 7 نسخه تصویر صفحات نوشته شده آنها
 11. اصل و دو نسخه تصویر کارت یا برگ انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای مشمولین
 12. اصل گذرنامه ایرانی متقاضی و همسر وی و دو نسخه تصویر صفحات نوشته شده آنها
 13. دو نسخه آثار انگشتان متقاضی، همسر وی و فرزندان دارای 15 سال سن به بالا
 14. ارایه اصل مدرک پذیرش دولتی که متقاضی تابعیت آنرا تحصیل می نماید و یک نسخه  تصویر آن
 15. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه تصدیق 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت متقاضی و 3 نسخه مربوط به همسر وی (به ارز محل)      
 16. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه تصدیق یک نسخه تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی متقاضی و 1 نسخه مربوط به همسر وی (به ارز محل)

** برای دانلود فرم مربوطه اینجا را کلیلک کنید.(فرم خروج از تابعیت) 
** برای دانلود فرم مربوطه اینجا را کلیلک کنید. ( تعهدنامه مالیاتی)
** برای دانلود فرم مربوطه اینجا را کلیلک کنید. (پرسشنامه ترک تابعیت)

 

  هموطنان عزیزی که برای بار اول به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه مراجعه می نمایند فرم تشکیل پرونده را به صورت خوانا و کامل تکمیل نموده و به مامور کنسولی ارائه نمایند .