امور کنسولی

وکالتنامه، رضایتنامه، اقرارنامه و وصیتنامه

- تنظیم وکالت صرفاً جهت اتباع ایرانی انجام می گیرد.

- متقاضی می بایست قبل از مراجعه به سفارت، در سامانه میخک ثبت نام نموده و پس از تنظیم وکالتنامه مورد نظر کد رهگیری دریافت کرده باشد.

اصل گذرنامه معتبر ایرانی و شناسنامه برای انجام امور وکالتنامه الزامی است!

توجه: دریافت فایل راهنمای تنظیم وکالتنامه، رضاایتنامه، اقرارنامه و وصیتنامه در سامانه میخک

مدارک شناسایی زیر و کد رهگیری را حتما همراه خود داشته باشید:

- اصل شناسنامه و تصویر از همه صفحات
- اصل کارت ملی و تصویر پشت و رو
- اصل گذرنامه ایرانی معتبر و کپی از صفحه عکسدار، صفحات نوشته شده و مهرهای ورود و خروج
- اصل و تصویر پشت و رو از کارت اقامت/تابعیت یا اصل گذرنامه هلندی و تصویر صفحه عکسدار

هزینه وکالتنامه اداری (بدون حق فروش اموال غیرمنقول) 13 یورو،  اقرارنامه 18 یورو، نقل و انتقال اموال منقول 26 یورو و فروش اموال غیرمنقول 132 یورو است.

ضمناً از هموطنان تقاضا می شود هوشیاری لازم را در رابطه با تنظیم وکالتنامه و جلوگیری از سودجویی افراد فرصت طلب بعمل آورند.