امور کنسولی

معرفی

وظایف نهاد کنسولی هر کشور بر اساس ماده 5 کنوانسیون 1963  وین تشریح گردیده به نحوی که امکان فعالیت در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... در کشور پذیرنده را میسر می سازد. مهم ترین وظایف مامورین کنسولی در دیگر کشورها حمایت از اتباع کشور خود در چارچوب قوانین و مقررات کشور محل انجام ماموریت و انجام وظایف حکومتی از سوی نهادها، ارگانها، سازمانهای داخلی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است که شاید امور ذیل برخی از متداول ترین آنها باشد :

امور سجلی شامل ثبت وقایع اربعه (تولد، ازدواج، طلاق و فوت) تنظیم انواع وکالتنامه؛ تصدیق و ترجمه اسناد، اوراق و گواهینامه، صدور گواهی تجرد، درخواست عدم سوء پیشینه و ...

امور گذرنامه شامل درخواست گذرنامه جدید، صدور برگ عبور، درج مهرهای خروج مشمولین و دانشجویی

امور اجتماعی شامل امور ایرانیان زندانی در هلند، در راه ماندگان، امور مربوط به اختلافات خانوادگی و بازرگانی و ...

امور تابعیت شامل تحصیل تابعیت ایران، ترک تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت ایران و ...

امور دانشجویی شامل تشکیل پرونده دانشجویی، تائید مدارک تحصیلی و گواهی های دانشجویی و دانش آموزی، درخواست معرفی نامه برای استفاده از بلیط های دانشجویی و

امور مشمولین نظام وظیفه شامل درخواست معافیت، کفالت، تعویض کارت های نظام وظیفه و ...

صدور انواع روادید (گردشگری، زیارتی، ورود و....)

تایید اسناد بازرگانی و تجاری و تائید مهر و امضای مقامات محلی

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه نیز تمام تلاش خود را معطوف نموده تا امکان ارائه خدمات کنسولی متناسب با شئونات آحاد ملت شریف ایران را برای جامعه گسترده ایرانیان مقیم هلند و همچنین اتباع هلندی و سایر کشورها فراهم آورد .