تماس با سفارت

آدرس: Duinweg 20, 2585 JX, The Hague, Netherlands

تلفن: 3384000 70 (0) 31+  >>  داخلی صفر

(فقط روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از سال 2 تا 4 بعدازظهر)

نمابر: 3503224 070

ایمیل: iranemb.lhy@mfa.gov.ir

حساب توییتر: IRAN_in_NL@

 

بخش ویزا و تأیید مدارک:

روزهای سه شنبه و جمعه از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر
Email: visa_leg@iranianembassy.nl

 سایر امور کنسولی:

همه روزه بجز چهارشنبه‌ها از ساعت 9 تا 12 صبح

Email: Consulate@iranianembassy.nl