امور کنسولی

اجازه خروج دانشجویی

درج مهر خروج دانشجویی و معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور

 

برای دریافت گذرنامه و مهر خروج دانشجویی و معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور، می بایست قبلا تشکیل پرونده دانشجوئی در سامانه تاک  داده باشید و پس از طرح درخواست تائید گواهی های تحصیلی خود با تاریخ جدید (یکبار برای هر سال تحصیلی) در سامانه میخک، اقدام نموده و سپس در قسمت امور گذرنامه سامانه میخک - اجازه خروج دانشجو، درخواست اجازه خروج خود را ثبت نموده و با اصل گذرنامه به بخش کنسولی مراجعه نمایند.

چنانچه قبلا تشکیل پرونده دانشجویی نداده اید به صفحه تشکیل پرونده دانشجویی مراجعه نمایید.

توجه:

چنانچه مشمول قانون نظام وظیفه هستید مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی شما می بایست توسط یکی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سامانه تاک به این سفارت ابلاغ شده باشد تا بتوانید از تسهیلات مربوط به گذرنامه رایگان و مهر خروج دانشجویی برخوردار شوید. چنانچه برگه معافیت خود را در سامانه بارگذاری ننموده اید، تصویر معافیت را به همراه گذرنامه ارائه نمائید.

مدت اعتبار مهر خروج دانشجویی یکساله ( از اول مهرماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد ) بوده و دانشجو مجاز است در این مدت حداکثر سه بار از مرزهای مجاز کشور خارج شود مشروط بر اینکه مدت توقف در ایران جمعا بیش از چهارماه نباشد.

    دانلود : khoruj-daneshjoui.pdf           حجم فایل 48 KB