امور کنسولی

گذرنامه رایگان ویژه دانشجویان

دریافت گذرنامه رایگان ویژه دانشجویان

 

برای دریافت گذرنامه و مهر خروج دانشجویی (معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور) می بایست قبلا تشکیل پرونده دانشجوئی داده باشید و پس از طرح درخواست تائید گواهی های تحصیلی خود با تاریخ جدید (یکبار برای هر سال تحصیلی) در سامانه میخک، با اصل گذرنامه معتبر خود به بخش کنسولی مراجعه کنید.

چنانچه قبلا تشکیل پرونده دانشجویی نداده اید به صفحه تشکیل پرونده دانشجویی مراجعه کنید.

توجه:

چنانچه مشمول قانون نظام وظیفه هستید مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی شما می بایست توسط یکی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سامانه میخک به این سفارت ابلاغ شده باشد تا بتوانید از تسهیلات مربوط به گذرنامه رایگان و مهر خروج دانشجویی برخوردار شوید.