پیوندهای مراجع حقوقی

الف) نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران

- قوه قضاییه                                                           http://www.iranjudiciary.org

- دادگستری استان تهران                                       http://www.dadgostary-tehran.ir

- اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه                      http://www.irjpr.ir        

- سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور               http://www.prisons.ir

- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران                 http://www.rooznamehrasmi.ir

- سازمان بازرسی کل کشور                                   http://www.gio.ir

- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران       http://web.ut.ac.ir/law

- دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی             http://lp.atu.ac.ir

- بانک اطلاعات قوانین شرکت داده پردازی             http://www.iranlaw.co.ir/index.cgi

- موسسه انتشارات حقوقی مجد                           http://www.majdpub.com

- بانک اطلاعات قوانین و مقررات                          http://www.ghavanin.ir

- سایت مرکز تحقیقات حقوقی ایران                     http://www.lrc.ir

- سایت کانون وکلای ایران                                  http://www.iranbar.com   

ب) مراجع  حقوقی بین المللی مستقر در لاهه     

- دیوان بین المللی دادگستری                                  http://www.icj-cij.org

- دیوان بین المللی کیفری                                         http://www.icc-cpi.int  

- دیوان دعاوی داوری ایران و ایالات متحده                http://www.iusct.org

- دیوان دائمی داوری                                                 http://www.pca-cpa.org