سنتورنوازی در افتتاحیه نمایشگاه نقاشی‌خط "شوق حروف"