امور کنسولی

تعرفه ها

جدول هزینه تایید اسناد تجاری، بازرگانی ( فاکتور و گواهی مبدا)

جمع مبلغ ارزش فاکتور به یورو

تایید اصل فاکتور و گواهی مبدا

تایید کپی (10% برای هر کپی)

1.00  -  152.00

18.00

1.80

153.00- 1516.00

60.00

6.00

1517.00- 7576.00

107.00

10.70

7577.00- 15152.00

216.00

21.60

15153.00- 75758.00

420.00

42.00

75759.00 +

840.00

84.00

 

 

جدول هزینه تایید اسناد برای گواهی بهداشت و ...

ارزش گواهی

هزینه تایید هر برگ

هزینه تایید هر برگ کپی

1.00 - 1516.00

36.00

3.60

1517.00 -  151516.00

96.00

9.60

151517.00 - 1515152.00

180.00

18.00

 

1515152.00 +

336.00 33.60

 

 

 

جدول هزینه تایید اسناد برای دیگر مدارک تجاری

مدارک

هزینه تایید اصل

هزینه تایید کپی

تصدیق نامه شرکت ،معرفی نماینده ، وکالتنامه و ...

54.00

5.40