امور کنسولی

درخواست تغییر نام و نام خانوادگی

شرایط تغییر نام خانوادگی

متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند.

هموطنان گرامی و متقاضیان محترم پس از مطالعه موارد ذیل در صورت هر گونه ابهام  ، موارد را به  ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد)

کلیات
1- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل، نام خانوادگی به نام او ثبت شده باشد. (ملاک تشخیص ، تاریخ صدور سند سجلی یا شناسنامه خواهد بود).
2- هرکس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی (18سال) با رعایت مفاد این دستور العمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه ای بلامعارض ( فرد دیگری دارای حق تقدم آن واژه نباشد) یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد.
3- درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از هجده سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزندان بالای هجده سال می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند.
4- استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. درصورت انصراف زوجه و درخواست وی، به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود.
5- انتخاب واژه هایی که در محل صدور سند (شناسنامه) متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است.

 

موارد تغییر نام خانوادگی
اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند: 
1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: بیچاره ، گدا و امثال آن.
2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیرلنگرودی و نظایر آن.
3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره.
4- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد، مانند : بی دین، شیطان پرست و نظایر آن.
5- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن.
6- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.
7- هرگاه محکومیت جزائی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.
8- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر ، فرزند ، برادر، خواهر و عمو باشد.
9- تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

 

موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی
اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:
1- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد، مانند افتخاری تهرانی، تبریزی رادمنش و نظیر آن
2- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند: حسینی بختیاری ، زاروندی احمدی و امثال آن 
3- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد مانند: بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و غیره
4- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند م قاسمی، شکوهی هفت ، مرحومه حسینی و غیره.

توجه!
افرادی که هنگام ورود به هلند خود را با نام یا نام خانوادگی دیگری معرفی نموده اند و یا اینکه بعدا برابر مقررات محل نام و نام خانوادگی خود را تغییر داده اند  نمی توانند از طریق فوق نسبت به تغییر نام و نام خانوادگی خود اقدام کنند، مگر آنکه مفاد فوق الذکر شامل ایشان گردد.

 

تغییر نام

- در قوانین ثبت احوال ایران، امکان تغییر نام و نام خانوادگی پیش بینی گردیده است. افرادی که به دلایلی از قبیل زننده یا نامناسب بودن بخشی یا تمام نام یا نام خانوادگی خود قصد تغییر آنرا دارند، میتوانند با تهیه و ارسال مدارک زیر اقدام نمایند.
- این درخواست به همراه مدارک زیر جهت بررسی به مرکز ارسال میشود. مدت این بررسی حدود شش ماه میباشد.

توجه!
افرادی که هنگام معرفی خود به مقامات هلندی نام دیگری را اعلام کرده اند، چنانچه نام قبل آنها مناسب بوده است نمی تواند تقاضای تغییر نام کنند.


مدارک لازم:
- درخواستنامه تکمیل شده برای تغییر نام
- تصویر (کپی) کامل شناسنامه درخواست کننده
- سه قطعه عکس جدید ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
- تصویر کارت اقامت یا کارت تابعیت/گذرنامه هلندی
- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی
 


توجه!
در صورت دریافت پاسخ مثبت از سازمان ثبت احوال ایران با تغییر نام، درخواست کننده باید با ارسال مدارک زیر درخواست تعویض شناسنامه خود را با نام جدید بنماید.
- درخواستنامه تعویض شناسنامه. (این درخواستنامه را بخش کنسولی برای متقاضی ارسال خواهد کرد)
- پس از تغییر نام وصدور شناسنامه با نام جدید، باید نسبت به تجدید گذرنامه نیز اقدام شود.

 

تغییر نام خانوادگی

- تغییر نام خانوادگی با موارد ویژه  و فقط برای یکبار ممکن است و تغییر مجدد میسر نمیباشد.
- نام خانوادگی پیشنهاد شده در صورتی برای درخواست کننده به ثبت میرسد که معارضی نداشته باشد. لذا درخواست کننده میتواند حد اکثر ده نام خانوادگی را با ترتیب اولویت انتخاب کند. اداره ثبت احوال اولین نام خانوادگی را که به ترتیب اولویت بلامعارض باشد برای درخواست کننده به ثبت میرساند.
- این درخواست به همراه مدارک زیر جهت بررسی به مرکز ارسال میشود. مدت این بررسی حدود شش ماه میباشد.

 

مدارک لازم:

- درخواستنامه تکمیل شده برای تغییر نام خانوادگی
- کپی تمام صفحات شناسنامه درخواست کننده
- سه قطعه عکس جدید ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
- تصویر پشت و روی کارت اقامت یا کارت تابعیت/گذرنامه هلند
- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی

 

توجه!
درصورت دریافت پاسخ مثبت از سازمان ثبت احوال ایران با تغییر نام خانوادگی، درخواست کننده باید نسبت به تعویض شناسنامه و متعاقبا درخواست گذرنامه با نام جدید اقدام نماید.