امور کنسولی

گواهی تجرد

چنانچه هموطنان مقیم خارج از کشور قصد ثبت ازدواج خود یا دریافت کارت اقامت محل را داشته باشند، لازم است شخصاً و یا از طریق وکیل رسمی خود، نسبت به اخذ گواهی تجرد از نمایندگی جمهوری اسلامی حوزه محل سکونت خود اقدام نمایند.

 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد

2- ارائه اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات آن

3- چنانچه شناسنامه المثنی باشد، به دو طریق زیر می توانید نسبت به اخذ گواهی تجرد خویش اقدام نمایید

الف - ضمن حضور در نمایندگی نسبت به تکمیل فرم مخصوص استعلام از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نموده تا پس از مکاتبه با ادارات زیربط داخلی اقدام لازم معمول گردد.

ب - ضمن حضور در نمایندگی نسبت به تنظیم وکالتنامه به نام یک از بستگان خود در ایران جهت مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ گواهی تجرد و ارائه آن به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جهت ارسال به نمایندگی اقدام نماید.

4- ارائه و اصل و تصویر مدرک اقامتی معتبر کشور محل اقامت

چنانچه ولی مقیم خارج از کشور باشد با مراجعه به نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود، نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی مقیم ایران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و درصورت فوت وی، ارائه اصل خلاصه سند ثبت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور و در صورت عدم ارائه رضایت پدر صرفا گواهی تجرد صادر می شود

6- چنانچه زوج و زوجه دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود باشند، توصیه می‌شود اصل طلاقنامه و یک سری فتوکپی از صفحات نوشته شده آن را ارائه نمایند.

7- ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهی تجرد براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

توجه: این گواهی صرفاً جهت ارائه به مقامات محلی و به زبان انگلیسی صادر می گردد.